×


Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

   

  Komentarz – projekt kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela

  I. Do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwany popularnie ustawą zawodową) – oprócz tekstu właściwego zawiera propozycje zmian wielu ustaw, w tym Karty Nauczyciela.

  II. W art. 6 projektu ustawy w 21 punktach zawarto zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967):
  a) zmienia się 18 artykułów,
  b) dodaje się nowy rozdział 3b o awansie zawodowym nauczycieli szkół za granicą, który zawiera 18 artykułów (art. 9j – 9w) oraz inne 2 artykuły (70c i 70d),
  c) uchyla się 1 artykuł (art. 70b).

  III. Wybrane propozycje zmian w Karcie Nauczyciela:
  1. Ustawie będą podlegać również, w zakresie określonym ustawą:
  1) z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym szkolnym punkcie konsultacyjnym stają się nauczycielami zatrudnionymi w szkole polskiej lub zespole szkół,
  2) z dniem 1 stycznia 2021 r. nauczyciele:
  a) szkół europejskich,
  b) szkół za granicą.
  2. Ustala się definicję szkolenia branżowego – rozumie się przez to obowiązkową formę doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, oraz placówkach i centrach, mającą na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy i realizowaną odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, prowadzących działalność związaną z nauczanym zawodem.
  Od nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz placówkach i centrach wymagalne będzie odbycie szkolenia branżowego w ramach zajęć.
  3. Zmienia się okres aktualizacji oceny pracy na co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 sierpnia 2014
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Komunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT