Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

   Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  I. 18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oparte na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
  Zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).
  Tylko § 25 wchodzi w życie 1 września 2018 r.

  II. Nowe rozporządzenie jest niezwykle obszernym dokumentem. W części głównej zawiera 3 rozdziały i aż 73 paragrafy (w dotychczasowym były 32 paragrafy) oraz 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki) z 144 wzorami dokumentów – w sumie 469 stron.

  III.1. Rozdział I „Przepisy ogólne” zawiera 2 paragrafy, które przede wszystkim określają zawartość rozporządzenia, czyli:
  1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów,
  3) tryb i sposób uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
  4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

  III.2. Rozdział II „Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych” zawiera 24 paragrafy, które przede wszystkim określają świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne występujące w typach szkół wymienionych w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu).
  I tu między innymi:
  1. § 16 określający sposób wypełniania świadectw i innych druków szkolnych, w tym arkuszy ocen i indeksów,
  2. § 20 opisujący prostowanie błędu o oczywistej omyłki w treści świadectw i innych dokumentach,
  3. § 21 określający problem zmieniania w dokumentacji szkolnej imienia i nazwiska ucznia,
  4. § 22 normujący problematykę wydawania duplikatów świadectw i dyplomów.

  III.3. Rozdział III „Przepisy przejściowe i końcowe” zawiera 47 paragrafów, które przede wszystkim normują stosowanie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w okresie istnienia typów szkół wymienionych w art. 9 ustawy o systemie oświaty (tzw. starego systemu).
  I tu między innymi:
  1. § 29 określający stosowanie uregulowań rozporządzenia w przypadku poszczególnych typów szkół,
  2. § 32 wskazujący właściwego dyrektora podpisującego druki dokumentów szkolnych,
  3. § 35 – 52 określają lata szkolne, w których wydaje się świadectwa promocyjne i ukończenia konkretnych szkół,
  4. § 53 – 61 określają lata szkolne, w których prowadzi się arkusze ocen uczniów i słuchaczy konkretnych szkół.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 czerwca 2018
 • Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

  Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 r.

  23 kwietnia 2018 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

  Na 2018 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziewięciu obszarach (o dwa więcej niż w roku ubiegłym):

  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 13 lipca 2018 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2018),
  2) do dnia 19 października 2018 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2018 r.).

  2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 31 maja 2018 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2017 r. oraz w miesiącach I-III 2018 r.;
  2) w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 12 października 2018 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

  3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (po raz pierwszy wydzielony obszar).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31 października 2018 r.

  4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (ukonkretniony zapis obszaru):
  1) dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:
  - zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
  - przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 – w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ww. ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe;
  2) nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 12 października 2018 r.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 maja 2018
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

  Komentarz do zmian rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli
  w roku 2018.

  I. W marcu br. doszło do zmian dwóch rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli w roku 2018:

  1. 21 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 588 rozporządzenie MEN z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – weszło w życie 22 marca 2018 r., a zostało wydane na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

  2. 29 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 638 rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło w życie 1 kwietnia 2018 r., a zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

  II. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. poz. 37 ze zm.) wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 15 marca 2018 r.:

  1. Uchylono uwzględnianie w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela dodatku za uciążliwość pracy (z uwagi na uchylenie art. 19 Karty Nauczyciela).

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 23 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  Obowiązujący 23 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  Obowiązujący 6 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  Obowiązujący 9 marca 2018
 • Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

  Komentarz do projektu nowego rozporządzenia w sprawie
  organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

  I. 11 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opartego na art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

  II. Projekt rozporządzenia dotyczy przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego po 1.09.2017 r.

  III. Projekt rozporządzenia w stosunku do dotychczasowego przepisu:

  1. zastępuje pojęcia:
  1) „upowszechnianie wypoczynku” (wskazanego dotychczas jako jeden z celów szkolnego krajoznawstwa i turystyki) pojęciem „upowszechnianie aktywności fizycznej” – pojęcie „wypoczynek” zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty wyklucza możliwość jego organizowania poza feriami letnimi, zimowymi oraz wiosenną i zimową przerwą świąteczną,
  2) zastępuje pojęcia „przeciwdziałanie patologii społecznej” pojęciem „przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym” (terminologia używana obecnie w psychologii rozwojowej);

  2. definiuje organizowanie krajoznawstwa i turystyki jako organizowanych w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć prowadzonych w przedszkolu lub w placówce, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej;

  3. zmienia formy krajoznawstwa i turystyki na (usuwa „imprezy”):
  1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania zajęć edukacyjnych dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu lub szkole, w szczególności jako szkoły zimowe, szkoły zielone i szkoły ekologiczne,
  2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
  3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, w szczególności jako obozów wędrownych i biwaków;

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 8 marca 2018
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  Obowiązujący 23 lutego 2018
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej
  Obowiązujący 31 stycznia 2018Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT